Integritetspolicy

Shalom över Israel värnar personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss. Här beskrivs hur vi arbetar med dataskydd. Här beskrivs också vilka rättigheter du har som registrerad och hur du gör du vill hävda någon rättighet.

Ta del av informationen här så kan du känna dig trygg i hur vi använder dina personuppgifter. Kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig?

Shalom över Israel är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in via vår hemsida och för de behandlingar som genomförs inom vår verksamhet, t.ex i vårt medlems- och prenumerationssystem, och i gåvoinsamlingssystemet.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag. Där kan du se ändamål, kategorier av personuppgifter, hur länge vi lagrar information, och varifrån informationen som vi har kommer).

Rätt till rättelse

Innehåller dina personuppgifter fel kan du begära att de rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns lagliga skyldigheter som gör att vi inte kan radera uppgifterna, t.ex bokföringsuppgifter. Kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som gör att vi inte kan radera informationen.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, t.ex för att registrera autogiromedgivanden.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder it-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Även vissa samarbetspartner får del av uppgifterna, t.ex tryckeriet som vi använder för att adressera tidningsutskick.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Om du utträder som medlem sparar vi datat så lång tid som bokföringslagen kräver, om du betalat in något till oss. Annars raderas uppgifterna efter utgånget år.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

För att kontakta vårt dataskyddsombud skicka e-post till info@shalom.se